General conditions

General conditions

Available in Dutch only.

Door uw aanmeldingsformulier in te sturen, geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. Definities
Opdrachtgever: Bart Heirweg / Studio 20 BV.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus, reis of workshop deelneemt.
Cursus: cursus, fotografiereis, training, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

2. Inschrijving
De toelating tot de workshops/opleidingen gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Telefonische aanmeldingen worden pas geacht te zijn gedaan, nadat het aanmeldingsformulier ingevuld.
Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de cursussom in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten. Zie pt 7. voor alle voorwaarden i.v.m. annulering.

3. Betaling
Het bedrag wordt via overschrijving betaald ten laatste 7 dagen na inschrijving op de cursus. Pas na ontvangst van de cursussom is de cursist definitief ingeschreven. Indien binnen de betaaltermijn van 7 dagen geen betaling werd ontvangen, wordt de deelname van de cursist geannuleerd.

4. Wijzigingen door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, indien drie dagen voor aanvang van de cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal deelnemers van de cursus.
Als gewichtige omstandigheden (weer of andere onvoorziene omstandigheden) daartoe aanleiding geven behoudt de opdrachtgever zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma of de cursus uit te stellen. Bij inschrijving op een cursus wordt van de cursist verwacht dat hij/zij het ganse weekend en de eventueel daaropvolgende feestdagen vrijhoudt, zodat bij uitstel op korte termijn een nieuwe datum gevonden kan worden die voor alle cursisten past. Bij uitstel van een cursus kan de cursist geen beroep doen op een terugbetaling wanneer hij/zij het weekend en/of feestdagen niet vrijgehouden heeft.

5. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de cursist, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus.

6. Verplichtingen van de deelnemer
De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de opdrachtgever van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

7. Annulering
Uiteraard kan het voorkomen dat de cursist de geboekte cursus moet annuleren. Daar zijn echter kosten aan verbonden. De kosten voor de cursist zijn als volgt: bij annulering wordt 10% van de cursussom aangerekend met een minimum van €25 als vergoeding voor administratieve kosten. Vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor de cursus wordt 50% van de workshop/cursussom ingehouden. Bij annulering binnen 7 dagen voor de workshop is de cursist de volledige cursussom verschuldigd en heeft de cursist geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
Deze kosten worden vermeerderd met de verzekeringspremie en de eventuele kosten aangerekend door de betrokken leveranciers [vluchten, vervoer, verhuur, hotel, …].

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk.

Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden (overlijden, ziekte met doktersattest,...), dit wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever.

8. Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de opdrachtgever, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de opdrachtgever. De cursist krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

9. Prijzen
Bij inschrijving via het inschrijvingsformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website ten tijde van de inschrijving. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.